Statistics for UZSpace

Total visits

views
Zindaba zakho mngoma: ingonyuluka 4803
Ucwaningo ngegalelo likaWanda, M.E. ekubhalweni kwenoveli ethi: “Kunjalo-ke” kugxilwe kwisakhiwo, abalingiswa nengqikithi 3873
Ucwaningo ngokusetshenziswa kolimi lwesiZulu ngenhloso yokuqhakanjiswa kwala makhono: elokulalela, elokubhala, elokufunda, elokukhuluma kanye nelokwethula lwenziwe ezikoleni ezikhethiwe esifundeni saseKing Cetshwayo 3768
Ubumqoka bezinkomo esizweni samaZulu 2814
Umkhosi Womhlanga (Reed Dance) as a tourism enterprise in KwaZulu-Natal: Perceptions, policies and practices 2503
Challenges faced by educators in the teaching of reading in the foundation phase in Clare Estate Durban 2365
Some Factors which contribute to poor academic achievement among undergraduatestudents at a tertiary institution 1989
Injula ngenjumbane eyethulwa ngu-J.C. Buthelezi emsebenzini osihloko sithi: Impi yabomdabu isethunjini 1860
The reign of King Mpande and his relations with the Republic of Natalia and its successor,the British Colony of Natal 1841
Medical records management practices in public and private hospitals in Umhlathuze area, South Africa 1817