UNIZULU Institutional Repository

Lucwaningo ngesive sakaNgomane

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lubisi, P.M.
dc.contributor.author Ngomane, Mandlenkosi Cliford
dc.date.accessioned 2011-09-27T08:50:24Z
dc.date.available 2011-09-27T08:50:24Z
dc.date.issued 2005
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10530/893
dc.description Submitted in partial fulfilment of the requirements for the Degree Master of Arts in the Department of African Languages in the Faculty of Arts at the University of Zululand, South Africa, 2005. en_US
dc.description.abstract SEHLUKO SEKUCALA Sehluko lesetfula lucwaningo ngekutsi sivete singeniso, inhloso yelucwaningo yekugcamisa imvelaphi, lusendvo nekubaluleka kwesive sakaNgomane. Kuvetwe tindlela telucwaningo, kubaluleka kwalo lucwaningo, kuchazwa kwemagama latsite lanjengalawa: sibongo, tibongo, sive, nalamanye. SEHLUKO SESIBIU Umlandvo webukhosi bakaNgomane nekulandzelana kwemakhosi wendlaliwe. Kutsintfwe netindzawo lapho lesive besihamba khona size sifinyelele lapho sesitinte khona nyalo. Lusendvo Iwebukhosi kuye kufinyelele kulawa labusako nyalo. SEHLUKO SESITSATFU Setfula inkholo yesive sakaNgomane, emasiko kubaluleka kweMvelinchanti nemadloti esiveni sonkhe. Inchubo yesive ivetiwe lapho kwentiwa imisebenti yesive lefanana nefana nekuphahla, kubata, kwacha tibaya nalokunye. SEHLUKO SESINE Lapha kutsintfwe lulwimi nemasiko esive sakaNgomane. Kulapho kuvela khona kutsi lulwimi Iwabo beluba netinhlavana tetilwimi tetive bebakhelene nato. Ngaphansi kwemasiko kutsintfwe imfuyo nalokudliwako. SEHLUKO SESIHLANU Budlelwano besive sakaNgomane naletinye tive bucwaningisisiwe ikakhulu nebakaDlamini lokungabo labahlanganisa sive seMaswati. Kuye kwavetwa ngemphilo yebaka Ngomane kusukela esikhatsini sebuNguni kuye kufinyelele nyalo kuseMaswati. SEHLUKO SESITFUPHA Sigcamisa luhlatiyo Iwelucwaningo netincomo letitsintsa emasiko, lulwimi, umlandvo wesive senibongo. Siphetfo siveta incabhayi yalolunye lucwaningo lolutsintsa letinye tive. en_US
dc.language ss
dc.title Lucwaningo ngesive sakaNgomane en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search UZSpace


Advanced Search

Browse

My Account