UNIZULU Institutional Repository

Browsing African Languages by Author "Thwala, David Pholile"

Browsing African Languages by Author "Thwala, David Pholile"

Sort by: Order: Results:

  • Thwala, David Pholile (2006)
    Lomsebenti ubuka kubaluleka, indzabuko nekusetjentiswa kwetaga tesiSwati. Kubukwa kunotsa kwelulwimi lokweyamele etageni njengemicambo yesive. Lulwimi IwesiSwati kuba lulwimi sibili ngetaga ngobe tingumgogodla walo. Sehluko ...

Search UZSpace


Advanced Search

Browse

My Account