UNIZULU Institutional Repository

Ukukhuthazwa kolwazi lwesintu, amasiko, izinkolelo nemikhutshana yesizwe samaZulu neqhaza okungalibamba ekugwemeni izifo ezithathelwana ngocansi, ikakhulukazi igciwane lesandulela ngculazi nengculazi uqobo lwayo

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mathenjwa, L.F.
dc.contributor.author Khuzwayo, Bonginkosi Cyprian
dc.date.accessioned 2010-02-23T06:45:09Z
dc.date.available 2010-02-23T06:45:09Z
dc.date.issued 2002
dc.identifier.other 266012
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10530/260
dc.description Submitted in partial requirements for the degree of Doctor of Philosophy in the Department of IsiZulu namaGugu in the Faculty of Arts at the University of Zululand, 2002. en_US
dc.description.abstract Lolu cwaningo lucubungula ulwazi lwesintu, amasiko, izinkolelo nemikhutshana yesizwe samaZulu neqhaza okungalibamba ekugwemeni izifo ezithathelwana ngokocansi, ikakhulukazi igciwane lesandulela ngculazi nengculazi uqobo lwayo. Luzama ukuthola ukuthi qhaza lini elingabanjwa umphakathi ekulweni nalesi sifo esesibhubhise izwe kangaka. Lucubungula izindlela zesintu ezazisetshenziswa ngempumelelo, esikhathini sakudala, ukunqanda izifo ezithathelwana ngokocansi. Luzama ukuthola ukuthi lezo zindlela ngeke yml zakhuthazwa ukuba zisetshenziswe esikhathini sanamuhla njengesikhali okungaliwa ngaso nalesi sifo esesiqede isizwe Lucubungula iqhaza elingabanjwa amasiko afana nokusokwa kwabesilisa nabesifazane, ukugwetshwa kwabesilisa nabesifazane, ukuhlolwa kwezintombi nezinsizwa, ukuthomba, ukusoma, ukuyobisa, umemulo, irnikhosi efana nomkhosi kaNomkhubulwane, umkhosi womhlanga, kanye neqhaza elingabanjwa amabandla ehlukene ekulweni nokusabalala kwegciwane lesandulela ngculazi, ingculazi uqobo lwayo, ezinye izifo ezithathelwana ngokocansi, ukukhulelwa kwentsha isikhathi singakafiki kanye nokufundiswa kwentsha ngokuziphatha ngenhlanzeko. en_US
dc.language.iso zu en_US
dc.subject Zulu traditions en_US
dc.subject Zulu culture en_US
dc.subject HIV/AIDs prevention--Zulu culture en_US
dc.subject STDs prevention--Zulu culture en_US
dc.title Ukukhuthazwa kolwazi lwesintu, amasiko, izinkolelo nemikhutshana yesizwe samaZulu neqhaza okungalibamba ekugwemeni izifo ezithathelwana ngocansi, ikakhulukazi igciwane lesandulela ngculazi nengculazi uqobo lwayo en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search UZSpace


Advanced Search

Browse

My Account