UNIZULU Institutional Repository

Lucwaningo ngekulahleka kwemasiko nemihambo yemaSwati

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lubisi, P.M.
dc.contributor.author Fakude, Nonkululeko Beauty
dc.date.accessioned 2011-11-11T08:24:03Z
dc.date.available 2011-11-11T08:24:03Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.other 311462
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10530/936
dc.description Submitted in fulfillment for the Degree Master of Arts in the Department of African Languages at the University of Zululand, South Africa, 2006. en_US
dc.description.abstract Lolu lucwaningo lolumayelana nekulahleka kwemasiko nemihambo yemaSwati. Luhleleke ngetehluko. Lolucwaningo lugcile kakhulu emaSwatini aseNingizimu Afrika luye luyewuphelela kaNgwane eSwatini. Sehluko I, sichaza lucwaningo kutsi lumayelana nekulahleka kwemasiko esiveni semaSwati, Sivete kubaluleka kwemasiko esiveni. Siveta tinhloso telucwaningo, tindlela telucwaningo, kubaluleka kwelucwaningo, nemkhawulo lucwaningo, sigcine ngekuvuselelwa kwesimilo. Sehluko 2, sichaza imphilo yemaSwati ngembi kwekufika kwebadzeshi. Siveta umlandvo wemaSwati aseNtalasifali, simonhlalo nekudla kWemaSwati. Siphindze sivete, umuti, kufa kwemnumzane ekhaya nemisimeto lechutjwako nakufiwe. Kubuywe kwachazwa imisebenti yemaSwati ngebulili nangekwehlukana kwetigaba . Sehluko 3, Sichaza ngekubaluleka kwemphilo nemikhosi lemikhulu yesive. Siveta kubaluleka kwekutimbandzakanya nalemikhosi, kanye nemvunulo yemaSwati. Sehluko 4, Sibuka tinkholelo temaSwati nalokunye lokubukeka kuligugu esiveni semaSwati. Sehluko 5, Siveta sikhatsi semphucuko esiveni semaSwati. Sitsintsa tintfo letehlukene letiyinkhomba yekulahleka kwemasiko nemihambo yesintfu. Sehluko 6, Sibutselandzawonye konkhe lokntsintfwe lucwaningo. Siphindze sivete nalokntfolakele ngesikhatsi selucwaningo kanye netincomo. en_US
dc.language.iso en en_US
dc.subject Swazi (African people)--Swaziland--Social life and customs en_US
dc.subject Swazi (African people)--South Africa--Social life and customs en_US
dc.subject Values--Swaziland en_US
dc.subject Values--South Africa en_US
dc.title Lucwaningo ngekulahleka kwemasiko nemihambo yemaSwati en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search UZSpace


Advanced Search

Browse

My Account