UNIZULU Institutional Repository

Zindaba zakho mngoma: ingonyuluka

Show simple item record

dc.contributor.advisor Khumalo, Z.L.M.
dc.contributor.author Mdlalose, Busowakhe Jethro
dc.date.accessioned 2011-11-09T09:38:52Z
dc.date.available 2011-11-09T09:38:52Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10530/929
dc.description Submitted to the Faculty of Arts in fulfillment of the requirements for the degree of MASTER OF ARTS in the Department of African Languages at the University of Zululand, South Africa, 2009. en_US
dc.description.abstract Lolu cwaningo luyimizamo enzulu yokuthola izimbangela zokungenwa yidlozi. Ekucwaningeni ngalesi. sihloko kuye kwavela ukuthi liyini-ke lona idlozi. Kuze kwabhekwa nezimpawu zomuntu ongenwa yilo idlozi leli. Lokhu kuzosiza kuvule amehlo omphakathi ukuba wazi, ususela kulezi zimpawu ukuthi luhlobo luni lokugula okuphethe umuntu ogulayo. Maningi amaphupho aphushwa abantu kodwa lolu cwaningo lukwazile ukwehlukanisa amaphupho awuphawu lokungenwa yidlozi emaphusheni ajwayelekile. Umuntu ongenwa yidlozi ugula ngezifo eziningi elashwa ngemithi yezinyanga kodwa kubenhlanga zimuka nomoya. Lo moya wedlozi kuyatholakala ukuthi awuhambi wodwa kodwa uhamba namandawe namandiki. Lolu cwaningo lube nokulandelela lufuna iqiniso ngale mimoya yamandiki namandawe. Kutholakale nemithi yokuyehlisa le mimoya ewubulawu obumhlophe. Kucwaningwe nangendlela aphehlwa ngayo amagobongo okuyibhamisa le mimoya. Isahluko sokuqala sicacisa kuthi bha izinhloso zalolu cwaningo. Kulezi zinhloso kuvela nenkuthazo ekhuthaze umcwaningi ukuba acwaninge ngalesi sihloko. Ubekwenza elandela ukusuka nokuhlala kwamasiko alandelwayo uma umuntu engenwa yidlozi. Kuso lesi sahluko kuyacaciswa ukuthi liyini lona idlozi, kubukwa nemininingwane elandelwayo ekuthwasiseni umuntu. Kulesi sahluko kubhekwa nendima okuzohanjwa kuyo eyimingcele yocwaningo. Lokho kusiza ukuthi lo msebenzi ungahambi umathanda kodwa uqoqeke. Isahluko sesibili yisona esesingena shi emsebenzini ozokwenziwa. Kulesi sahluko kubukwa eduze ukungenwa umoya wedlozi futhi kubhekwa nezinhlobo zamadlozi angangena umuntu. Yingani la madlozi eqoka lo muntu amqokayo? Asuke eqondeni ngalokhu kumkhetha? Uphawu olugqamile lokungenwa yidlozi ukugufa. Zifo zini ezitholakala kumuntu ongenwa yidlozi? Mizamo mini ezanywa abantu basekhaya ukumsiza lo muntu wabo? Esahlukweni sesithathu ucwaningo lungena kwinkanankana yokuqhuma kwedlozi. Lokhu kuqhuma kwedlozi kuthiwa ukubhoboka ngolimi lobungoma. Umuntu ongenwe yidlozi ugula kakhulu, ulala phansi agulele ukufa. Ulashwa ngayo yonke imithi kodwa angasindi. Mhla kubhoboka idlozi ufikelwa yithongo lakhe elimfiindisa amaculo obungoma, okuthi kungazelelwe phakathi kobusuku ngokuvama ahayize, ahlabelele, asine. Uvuka noma ngabe ubegula kangakanani aye esangomeni esithwasisayo. Ucwaningo lubuke lo mngoma omusha efika esangomeni esithwasisayo nokwelashwa kwakhe. Kulolu cwaningo kubhekwe ubulawu bamathwasa nemibhemiso. Lapha-esigodlweni amathwasa afimdiswa ukugida. Kucwaningwe ngokubhuda ngebomvu nokunqwambisa. Kucwaningwe ngezinyongo, iziphandla kanye nezinye zezimbuzi. Kulesi sahluko kucwaningwe nangemicimbi yokuhlanganisa idlozi. Kuyatholakala ukuthi umuntu akangenwa yidlozi elilodwa kodwa kokunye ungenwa yidlozi lakubo nelasekhaya konina. Onke la madlozi kufanele ahlanganiswe ukuze