UNIZULU Institutional Repository

Lucwaningo ngetihlahla netilwane nekusetjentiswa kwato ekwelapheni kwesintfu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lubisi, P.M.
dc.contributor.author Malangwane, Bukiwe Bella.
dc.date.accessioned 2011-09-27T08:55:56Z
dc.date.available 2011-09-27T08:55:56Z
dc.date.issued 2004
dc.identifier.other 312005
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10530/894
dc.description Submitted in partial fulfilment of the requirements for the Degree Master of Arts in the Department of African Languages in the Faculty of Arts at the University of Zululand, South Africa, 2004. en_US
dc.description.abstract lolu lucwaningo loluphatselene nenhlonipho nemitselel,a yayo esiveni semaSwati. luhleleke ngetehluko letisihlanu kantsi lugcile kakhulu kumaSwati latfolakala ngekhatsi eveni lase5watini. 5ehluko 1. Sendlalela lucwaningo ngekuchaza ngenhlonipho jikelele, sivete tinhloso telucwaningo, tindlela tekucwaninga kanye nemkhawulo welucwaningo. Sigcina ngekuveta umlandvo wemaSwati kafishane. Sehluko 2. Siveta inhlonipho letfolakala kuletindzawo letilandzelako; emphakatsi, etikolweni, emasontfweni kanye nasemihlanganweni. Siphindze sivete inhlonipho legcanyiswa bantfu labadvuna nalabasikati ngekwehlukana kwetigaba taboo 5ehluko 3. Sichaza kabanti ngenhlonipho yesive semaSwati, siphindze sibuke inhlonipho legcama etibhimbini nasemikhosini lemikhulu yesive lehambisana nemasiko nemihambo yemaSwati lengiyona isekele sive. 5ehluko 4. Sibuka kuteka kanye nalamanye emasiko esiSwati lapho kufike kugcame inhlonipho yawo, lokufaka ekhatsi kufa nemisimeto lephatselene nako. Siphindze sibuke tinanatelo nelulwimi ngeligalelo letinalo ekugcamiseni inhlonipho kanye nekuyifundzisa kulabasakhula. 5ehluko 5. Sisongela ndzawonye konkhe lokutse kwacwaningwa ngako kulolucwaningo. Sibuye siphawule ngalokutfolakele elucwaningweni, siphindze sivete netincomo. en_US
dc.language.iso ss en_US
dc.subject Traditional medicine--Africa en_US
dc.title Lucwaningo ngetihlahla netilwane nekusetjentiswa kwato ekwelapheni kwesintfu en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search UZSpace


Advanced Search

Browse

My Account