UNIZULU Institutional Repository

Ikhono likaMagolwana Jiyane ekusebenziseni izifenqo nezakhiwo ezibongweni zenkosi uDingane

Show simple item record

dc.contributor.advisor Khumalo, Z.L.M.
dc.contributor.author Khathi, Themba Mizrael
dc.date.accessioned 2011-09-22T13:23:03Z
dc.date.available 2011-09-22T13:23:03Z
dc.date.issued 2002
dc.identifier.other 266017
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10530/875
dc.description Submitted in partial fulfilment of the requirements for the Degree Doctor of Philosophy in the Department of African Languages in the Faculty of Arts at the University of Zululand, South Africa, 2002. en_US
dc.description.abstract Lolu cwaningo lucubungula ikhono lembongi uMagolwana Jiyane uma ebonga iNkosi uDingane kaSenzangakhona kaJama. Lolu cwaningo iuzogxila kuzithombemagama, izifengqo kanye nasesakhiweni. Isahluko sokuqala sizokwethula ucwaningo kucaciswe nenjongo yalo. Kuzocubungulwa imicabango yongoti. Kuzohlaziywa incazefo yamagama asebenzile afana no-Ephiki no-Ode. Kuzokwenekwa indlela yokuqhuba ucwaningo bese kwenziwa umklamo wocwaningo. Kuzokwenekwa umiando omfishane wembongi uJiyane. UJiyane wawabongela namanye amadodana kaSenzangakhona amakhosi angoShaka noMpande. Xsahluko sesibili sizokwethula kafushane iNkosi uShaka njengombumbi wesizwe samaZulu. Uma imbongi ibonga inkosi isuke ikhuluma. ENkosini uShaka sizobheka ubuhlakani nolwazi nesakhiwo-ke sayo. Sizobuye sichaze ngobuciko bomlomo. Sidingide kafushane izibongo kwaZulu, sibheke isizwe, izibongo nembongi. Sizobuye siveze ukuthi kukhona osekuke kwenziwa ekucwaningeni izibongo, sibheka umklamo wezikhathi: i) Ngaphambi kweNkosi uShaka (1750-1800) ii) Ngesikhathi seNkosi uShaka (1800-1850) iii) Ngemuva kweNkosi uShaka (1850-1900) Siyophetha lesi sahluko ngokuveza kafushane ngempilo yeNkosi uDingane. Isahluko sesithathu sizobhekana nolimi, ubuciko bomlomo nomnikelo wabo. Sibheke izibongo namahubo njengomkhuleko wesizwe. Sibheke ubudleiwano phakathi kwezibongo nezifengqo bese siphetha lesi sahluko ngoveza okuncane osekwenziwe ngezibongo zeNkosi uDingane. Isahluko sesine sizongena shi kwizithombemagama lapho sizobheka isifaniso ukuthi siyini. Sicubungule izinhlobo zesifaniso, sicubungule isingathekiso sibheke nezinhlobo zaso ngokuhtaziya izibonelo sizithatha ezibongweni zayo iNkosi uDingane. Stzohlazrya ukwenzasamuntu, ukwenzasasilwane size sibheke nophawu lapho sizocubungula izinhlobo zalo. Esahlukweni sesihlanu sizobhekana izifengqo lapho sizoveza ukuthi ihaba liyini sicwaninge izibonelo inhlonipho; isiqhathaniso, ukuhambisana kanye novuthondaba. Isahluko sesithupha sizogxila esakhiweni lapho sizobhekana nempindwa, ukuphindaphinda, imvumelwano, ukuxhumana ifanangwaqa, ufanankamisa kanye nefuzankamisa. Isahluko sesikhombisa sizophetha ngezincomo. en_US
dc.language.iso zu en_US
dc.subject Zulu praise poetry en_US
dc.title Ikhono likaMagolwana Jiyane ekusebenziseni izifenqo nezakhiwo ezibongweni zenkosi uDingane en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search UZSpace


Advanced Search

Browse

My Account