UNIZULU Institutional Repository

Ucwaningo olunzulu ngobudlelwano phakathi kwamadlozi nenkolo yobuNazaretha

Show simple item record

dc.contributor.advisor Khumalo, Z.L.M.
dc.contributor.author Duma, Bonisiwe M
dc.date.accessioned 2011-07-27T10:50:06Z
dc.date.available 2011-07-27T10:50:06Z
dc.date.issued 1997
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10530/775
dc.description Submitted in fulfilment for the Honours Degree in the Department of IsiZulu namaGugu in the Faculty of Arts at the University of Zululand, 1997. en_US
dc.description.abstract Kuthe ngokuntuleka kwemibhalo esitshela kabanzi ngamadlozi kanye nenkolo yobuNaza!etha, ngabona kudingekile ukuba kushicilelwe okuphathekayo nalokhu. Loko kuyonciphisa ukudide}{a okukhulu okukhungethe isizwe esimpisholo. Hleze bayophela abantu abathi kule nkolo kukhonzwa amadlozi. Hleze kuyophela nokuthi umuntu ongasekho emhlabeniumoya omubi, akanamsebenzi walutho. Okubalulekile okumele kuhlale kuzinze ezingqondweni zethu, ukuthi akekho namunye umuntu owavele waqhuma etsheni, nowaqhibuka esidulini. Ilowo nalowo unabo abazali abamlethe kuleli lengabade. Bamnika uthando, bamkhulisa waze waba yilokhu ayikhona. Umuntu okwenzele okukhulu nokuhle kangaka, ungaqaIa ngaphi umlibale? Yikhona loku okuyivuso kithina ukuba sibakhumbule, njengoba bekhunjuIwa nakwezinye izinkolo zezinye izizwe. Akulula ukukuIibala,.nokubalibala ngisho sebemathambo amhIophe". en_US
dc.language.iso zu en_US
dc.subject Nazareth (Church) en_US
dc.subject Culture--Origin. en_US
dc.title Ucwaningo olunzulu ngobudlelwano phakathi kwamadlozi nenkolo yobuNazaretha en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search UZSpace


Advanced Search

Browse

My Account