UNIZULU Institutional Repository

Ukuvuselelwa kwesiko lokuhlonipha entsheni ensundu ikakhulukazi esizweni sakwaZulu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Khumalo, L.Z.M.
dc.contributor.author Mbonambi, Herbert Bonginkosi
dc.date.accessioned 2011-06-14T15:00:51Z
dc.date.available 2011-06-14T15:00:51Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10530/605
dc.description Submitted in fulfilment for the degree Master of Arts in the Department of IsiZulu namaGugu in the Faculty of Arts at the University of Zululand, 2010. en_US
dc.description.abstract Ukuvuselelwa kwesiko lokuhlonipha entsheni eNsundu ikakhulukazi esizweni sakwaZulu wucwaningo oluzama ukucubungula izindlela ezingalekelela ukwakha isizwe esinenhlonipho nesimilo esihle. Isahluko sokuqala sethula indikimba ngalokho ucwaningo oluphokophelele ukukuhlaziya. Kulesi sahluko kuvezwa ilukuluku eliyimbangela yokucwaninga ngalesi sihloko. Kuphinde kuvezwe nenhloso yocwaningo okuwukukhuthaza inhlonipho entsheni. Isahluko sesibili siveza izindlela zesintu ezingalekelela ukubuyisela isiko lokuhlonipha entsheni. Lezi zindlela zesintu zihlanganisa ukugweba, ukusoma, ukuhloniphana kwezintombi nezinsizwa, ukuhlonipha kwezintombi isifo, ukubalekela nokuhlolwa kwezintombi. Lezi zindlela zesintu zineqhaza elibalulekile ezilibamba ukugqugquzela inhlonipho entsheni. Isahluko sesithathu siveza indima elinywa uMnyango Wemfundo ukugqugquzela isiko lokuhlonipha nokuziphatha kahle entsheni. Lesi sahluko sicubungula izindlela ezingasetshenziswa othisha ukuzama ukuqondisa izingane eziyizigwegwe ngaphandle kokusebenzisa induku. Lesi sahluko siphinde siveze izindlela ezingasetshenziswa othisha ezikoleni ukuxwayisa intsha ngesifo sengculazi. Isahluko sesine sicubungula iqhaza elibanjwa amasonto ukuzama ukubuyisela isiko lokuhlonipha entsheni. Kuhlaziywe izinkolo ezintathu okuyinkolo yobuNazaretha, inkolo yobu-Islam kanye nenkolo yobuKristu. Lezi zinkolo zontathu yize kukhona lapho zinomehluko khona kodwa zigcizelela inhlonipho entsheni. Isahluko sesihlanu sicubungula iqhaza elibanjwa uMnyango wamaPhoyisa kanye noMnyango wokuhlunyeleliswa kwezimilo ekuvuseleleni isiko lokuhlonipha entsheni eNsundu. Inhlosongqangi yale minyango ukushintsha izimilo entsheni esidlebelekile. Isahluko sesithupha sona siqoqa amaphuzu abalulwe ezahlukweni ezingaphambi kwaso. Lesi sahluko sithi siqoqa sibe sikhomba inyathuko okumele ilandelwe ukuzama ukubuyisela isiko lokuhlonipha nokuziphatha kahle entsheni eNsundu. en_US
dc.language.iso zu en_US
dc.subject Zulu culture en_US
dc.subject Culture of respect in youth en_US
dc.title Ukuvuselelwa kwesiko lokuhlonipha entsheni ensundu ikakhulukazi esizweni sakwaZulu en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search UZSpace


Advanced Search

Browse

My Account