UNIZULU Institutional Repository

Ucwaningo olunzulu ngeqhaza elibanjwe ukulwa nezimpi ekukhulisweni kolimi lwesiZulu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Khumalo, Z.L.M.
dc.contributor.author Mzimela, Mpiyezintombi Boy
dc.date.accessioned 2010-08-19T10:04:44Z
dc.date.available 2010-08-19T10:04:44Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.other 311540
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10530/427
dc.description Submitted in fulfilment for the degree Master of Arts in the Department of Isizulu namaGugu at the University of Zululand, 2006. en_US
dc.description.abstract Lona ngumsebenzi wocwaningo ohlelwe ngokwezahluko eziyisithupha. Leso naleso sahluko sizinze emgomeni munye ogqamile ngeqhaza elibanjwe ukulwa nezimpi ekukhuliseni ulimi IwesiZulu. Isahluko sokuqala sethula zocwaningo, ukuveza inkinga, kanye nomdiyo wocwaningo. ucwaningo jikelele ngokuxwaningisisa izinjongo incazelo yamagama, izindlela zokuqhuba ucwaningo Isahluko sesibili sijule ngemvelaphi yokulwa kanye nezimpi okususwa ukucasuka okuthile. Lokhu kuthinta impi ozalweni, ukulwa okusegazini lomuntu, ukulwa okususelwa ekusetshenzisweni kwemithi, impi yezwe kanye nempi yempilo. Isahluko sesithathu sibuka izikhali zokulwa nendlela yokuzisebenzisa. Kulezo zikhali kukhona ezokushaya ezithinta izinhlobonhlobo zezinduku. Kuthintwa izinhlobo zezinduku ngokwamagama emithi kanye nokusetshenziswa kwegama induku ngokuyimfihlo. Kubuye kwathintwa nemikhonto ngezinhlobo zayo, izikhali zokugenca, nezokudubula. Isahluko sesine sicwaninga ngomnikelo wezimpi nokulwa ekukhuliseni ulimi kusukela ngaphambi kwesikhathi seNkosi uShaka, ngesikhathi seNkosi uShaka nangemuva kwesikhathi seNkosi uShaka. Lapha kungena amagama, izisho, izaga, amahubo, izigiyo nemichwayo. Isahluko sesihlanu siphuza ekuthuthukisweni kolimi ngenxa yezifengqo zempi. Izifengqo ezithintiwe yisifaniso, yisingathekiso nefanamsindo. Isahluko sesithupha siyahlaziya ebese siphothula. Ngamafuphi kuhlonzingwa ngononina konke okutholakale ocwaningweni kusukela esahlukweni sokuqala kuze kuyofika esahlukweni sesihlanu ebese kwephethwa imbenge en_US
dc.language.iso zu en_US
dc.subject Zulu language--Political aspects--South Africa--KwaZulu-Natal en_US
dc.subject Zulu language--Social aspects--South Africa--KwaZulu-Natal en_US
dc.title Ucwaningo olunzulu ngeqhaza elibanjwe ukulwa nezimpi ekukhulisweni kolimi lwesiZulu en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search UZSpace


Advanced Search

Browse

My Account