UNIZULU Institutional Repository

Lucwaningo ngetibongo temakhosi emaSwati : Sobhuza I- Sobhuza II

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lubisi, P.M.
dc.contributor.author Thwala, Jozi Joseph
dc.date.accessioned 2010-08-19T09:51:53Z
dc.date.available 2010-08-19T09:51:53Z
dc.date.issued 2002
dc.identifier.other 268117
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10530/426
dc.description Submitted in fulfilment for the degree Master of Arts in the Departmnet of African Languages at the University of Zululand, 2002. en_US
dc.description.abstract Lucwaningo loluhlelwe ngetehluko letisitfupha, ngetibongo temaKhosi eluhlanga lasitfupha lalandzelako: Sobhuza I (1815 - 1836), Mswati Il (1840 - 1868), Ludvonga Il, Mbandzeni (1875 - 1889), Mahlokohla (1890 - 1899) naSobhuza II (1921 - 1982). Lapha kubukwe Iikhono lebumbongi ngekugcila elulwimini, etigamekweni letitsintsa kubusa kwawo nasekutfutfukisweni kwelulwimi. Lucwaningo lonkhe lugcile etibongweni letigcogcelwe ndzawonye njengesengeto noma sitsasiselo (appendix). Sehluko 1, sendlalela lucwaningo ngekuveta tinhloso, tindlela, indzima nemigudvu yelucwaningo. SilihJahlandlela lalolucwaningo ngekukhombisa ., lokuyewukwenteka kuleso naleso sehluko. Sehluko 2, sigcamisa umlandvomphilo walamakhosi ngekubuka lusendvo, buchawe, kubambisana, inhlakanipho neJuchumano. SehJuko 3, sibuka kwakheka kwangaphandle kwetibongo ngekugcila kuloku lokulandzelako: luhlelotinhlavu, simisomagama, imvumelwano, luhlelomisho, timphawu tengucuko, inhlelembo nesigci. Sehluko 4, sigcamisa tinongo tenkhulumo letehlukene letifanisako, letehlukanisako naletigcamisa budlelwano. Sehluko 5, siveta kusebenta kwetitfombemagama ngetilwane letinkhulu naletincane, timila nalokwakhiwe. Titsintsa tintfo letiphilako naletingaphilf. Sehluko 6, sigcogcela ndzawonye konkhe lokucwaningiwe nalokuphawulekako elucwaningweni jikelele. Sibuyeketa lonkhe lucwaningo, sibuye sichumanise lucwaningo netiphakamiso. en_US
dc.language.iso ss en_US
dc.subject Poetry swazi--Praises kings en_US
dc.title Lucwaningo ngetibongo temakhosi emaSwati : Sobhuza I- Sobhuza II en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search UZSpace


Advanced Search

Browse

My Account