UNIZULU Institutional Repository

Ucwaningo olunzulu ngokuqanjwa kwamagama ezigodi KwaZulu-Natal endaweni yaseMlalazi, KwesakwaMpungose

Show simple item record

dc.contributor.advisor Khumalo, Z.L.M.
dc.contributor.author Khuzwayo, Pertunia Happy
dc.date.accessioned 2013-09-13T09:54:41Z
dc.date.available 2013-09-13T09:54:41Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10530/1248
dc.description Submitted to the Faculty of Arts in fulfilment of the requirements for the Degree of Master of Arts in the Department of African Languages at the University of Zululand, South Africa, 2012. en_US
dc.description.abstract Umhlaba uwonke unezindawo ezinamagama ezaziwa ngazo, kanjalo nezigodi zinamagama umphakathi waqamba unganakile ukuthi usebesebenzisa ubuhlakani. La magama ezigodi aqanjwe elandela ubuchule obabungafundelwe phansi. Lobu buchule besekwa nawumlando wamagama uqobo. Lobu buchule ekuqanjweni kwamagama kwalo mphakathi ngokuhamba kwesikhathi yibona ovikela ukushabalala komlando, ukudidaniswa kwamagama ezigodi zawo, imibango nokuphikisana ngala magama okungahamba kuvele. Isahluko sokuqala siqukethe konke umcwaningi ahlose ukukwenza ocwaningweni lwakhe olumayelana nokuqanjwa kwamagama ezigodi zakwaMpungose endaweni yaseMlalazi. Umcwaningi kulesi sahluko ubeke kabanzi ngomlando wozalo lwakwaMpungose, izinhloso zokwenziwa kocwaningo, ukubaluleka kokwenziwa kocwaningo, imibono yababhali nenjulalwazi mayelana nokuqanjwa kwamagama ezindawo kanye nentshisekelo yokuqalwa kwalolu cwaningo. Ubuye waphawula ngalabo abayohlomula ngobukhona balolu cwaningo. en_US
dc.language.iso en en_US
dc.publisher University of Zululand en_US
dc.subject Land Naming en_US
dc.subject Land Naming -- KwaZulu-Natal en_US
dc.title Ucwaningo olunzulu ngokuqanjwa kwamagama ezigodi KwaZulu-Natal endaweni yaseMlalazi, KwesakwaMpungose en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search UZSpace


Advanced Search

Browse

My Account