UNIZULU Institutional Repository

Ucwaningo olunzulu ngesibaya

Show simple item record

dc.contributor.advisor Khumalo, L.Z.M.
dc.contributor.author Makhanya, Ntombizonke Eunice.
dc.date.accessioned 2013-04-29T10:00:11Z
dc.date.available 2013-04-29T10:00:11Z
dc.date.issued 1997
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10530/1195
dc.description Submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree B.A. Honours in the Department of African Languages at the University of Zululand, South Africa, 1997. en_US
dc.description.abstract Lolu cwaningo luhlose ukuvusa ugqozi lokufuya kubantu. Esikhathini eside abantu balahle amasiko abo , balibala amasiko ezinye izizwe. Lolu cwaningo luhlose ukuqwashisa iSintu ukuthi, yize sesingasazi ukuthi kumele sibhekephi, nokho lisekhona ithemba nekhambi elingenziwa. Uma nje besingaba nesineke, sivume ukuqalaza emuva, nokho bezingabuya emasisweni . Lolu cwaningo luzoveza ngokusobala bha ukuthi kwakukhonjwa ngophakathi kwelokhokho. Kuzovela yonke in::okozo yasekhaya ngaphandle kokuwa uvuka , uqhathanisa onsumbulwana. Ingani phela uphokophele ukuthola ukudla okwakha umzimba, njengobisi , amasi nokunye. Lolu cwa.'1ingo luzoveza ukubambisana komndeni ekumiseni insika yawo isibaya. Lolu cwaningo luzoveza isidingo sesibaya emzini womnumzane . en_US
dc.language zu
dc.publisher University of Zululand en_US
dc.subject Zulu (African people)--Customs and traditions. en_US
dc.title Ucwaningo olunzulu ngesibaya en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search UZSpace


Advanced Search

Browse

My Account