UNIZULU Institutional Repository

Izimpawu zobuthakathaka obhalweni-magama esiZulu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Khumalo, L.Z.M.
dc.contributor.author Mpanza, Sipho Petros.
dc.date.accessioned 2012-02-17T11:09:34Z
dc.date.available 2012-02-17T11:09:34Z
dc.date.issued 2004
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10530/1011
dc.description Submitted in fulfillment for the Degree Master of Arts in the Department of African Languages at the University of Zululand, South Africa, 2004. en_US
dc.description.abstract Isahluko sokuqala siphethe isethuIo socwaningo-jikeIeIe. Lapha kubukwa izinhIoso zocwaningo; intshisekeIo; indIeIa yokuqhuba ucwaningo, umkIamo wocwaningo nemibono yongoti. Isahluko sesibiIi siphethe ukuqhathaniswa kohIeIo oIwakbeIwe phezu kwegama nesiqu; ukuthi IufundeIwani uhIeIo IoIimi; isayensi yohIeIo IoIimi; umsuka wohIeIo Iolimi; ukubunjwa kohIeIo IoIimi esiZuIwini; umahluko phakathi kwesiqu nomsuka; ukuchazwa kabusha kwamatemu 'isiqu nomsuka'; umsuka nomphumeIa wawo; imofoIoji encike kwiziqu namagama; imofoIoji esuseIwe eziqwini zoIimi nokuthi ikuphi okuyikonakona phakathi kwemofoIoji esuseIwa emabizweni noma eziqwini. Isahluko sesithathu siphethe ukubhalwa kwamagama ngokuwahlanganisa noma ngokuwahlukanisa okuqukethe ukuthi ingabe ahlanganiseIwani futhi ahIukaniseIwani amagama uma ebhaIwa; indIeIa yokuhIukanisa amagama, indIeIa engapheIeIe yokuhIukanisa amagama; okubekwe endaweni yokunye; ingabe abaIetha inkoIo kubantu bawahIukanis~ kanjani amabizo; ukuhIukaniswa kwamagama ngokuka van Wyk; ukuhIukanisa kube kodwa;" okunokuphambaniswa ukwahlukanisa; okunokubuyiseIwa endaweni; ukubunjwa kobhalo-jikeIeIe egameni eIiIodwa nesiphetho. Isahluko sesme siphethe ukuhIeIwa kwamabizo ngezigaba zawo okuqukethe Iezi zihIokwana ezithi ingabe amabizo ahleIeIwani ngezigaba zawo; izigaba zamabizo; ubuthakathaka ngezindIeIa uDoke noCoIe abahleIa ngazo izigaba zamabizo; ukuhIeIwa kwamabizo ngezigaba z awo ngokukaDoke; ukugxekwa k wendIeIa uDoke ahleIa ngayo izingcezu zenkuIumo. IsahIuko sesihIanu siphethe ukuhIeIwa kwamabizo nezingcezu zenkuIumo ngendIeIa kavan Wyk okuqukethe Iezi zihIokwana ezithi izingcezu zenkuIumo ngokukavan Wyk; (v) okulandelayo kutshengisa isigabazwana; ukublelwa kweziphawulo, izibaluli, maru nezibanjalo ngohlelo luka van Wyk. Isahluko sesithupha siphethe lokho okuthiwa isiphawulo esiZulwini; umIando omfuphi ngokuthiwa isiphawulo; ubuthaka balokhu okuthiwa" isiphawulo; indlela engandulelwa ukubhekana nobuthakathaka nalokho okuthiwa isiphawulo nesiphetho. Isahluko sesikhombisa esibhekene nokuhlaziywa kocwaningo jikelele, lzincomo nesiphetho. en_US
dc.language.iso zu en_US
dc.subject Zulu language--Grammar en_US
dc.subject Zulu language--Word formation en_US
dc.title Izimpawu zobuthakathaka obhalweni-magama esiZulu en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search UZSpace


Advanced Search

Browse

My Account