UNIZULU Institutional Repository

Browsing African Languages by Subject "Zulu poetry"

Browsing African Languages by Subject "Zulu poetry"

Sort by: Order: Results:

 • Mlondo, Anthony (1987)
  This study has been made possible by our desire to look into the feasibility and effectiveness of the Western poetic devices in the writing of sonnets in Zulu. In chapter one the aim of this study is clearly spelt out. ...
 • Thwala, Jozi Joseph (2000)
  This study focuses on the explication of some aspects of Christian Themba Msimang's poetry. The aspects that are explored are themes, imagery and form. The investigation is broadened by employing three text-oriented ...
 • Zibani, Armstrong Nkosenhle (1999)
  The aim of this study is to see if Msimang does emulate the plasticity of the sculptor. Does he make us see and feel what he desires us to see and feel in his poetry? It is the aim of this study to see if the form and ...
 • Malibe, Joseph Mzingeli (2009)
  Lolu phenyo luzama ukuveza ubunkondlo obutholakala ezithakazelweni zesiZulu. Kulolu hlobo lwezinkondlo okuyizithakazelo sithola ukujiya nokusetshenziswa komqondo okunzulu.Phela izithakazelo zithathwa njengomkhuleko kuleso ...
 • Chiliza, Mandlenkosi Richard (2001)
  An investigation into Zulu poetry.
 • Donda, Godshero Nkonzoyakhe. (1999)
  Lolu cwaningo luhloIa isakhiwo kanye nobumqoka bamabubo kanye nezaga kumbe iziqubuIo zesiZulu. KumeIe sithole iqhaza elibanjwe yizaga namabubo ekuthuthukisweni kolimi IwesiZulu. Le ntuthuko yolimi incike nkomo ekusetshenzisweni ...

Search UZSpace


Browse

My Account