UNIZULU Institutional Repository

Browsing African Languages by Subject "Swati language"

Browsing African Languages by Subject "Swati language"

Sort by: Order: Results:

  • Mahlalela, Thembisile Regina (University of Zululand, 2010)
    Lolu lucwaningo loluphatselene nekuvetwa kwesibekandzaba etindzabeni Ta - J.J Ncongwane. Luhleleke ngetehluko letisihlanu Sehluko sekucala: Setfulo selucwaningo Lesehluko siphatselene netinhloso nemkhawulo welucwaningo, ...
  • Twala, Johan Moses (2005)
    Lomsebenti ucwaninga ngekubaluleka kwetangoma nemisebenti yato ekutfutfukiseni lulwimi IwesiSwati. Kulapho kuvela khona kutsi buyini bungoma tutsi bubaluleke ngani emphilweni yesive ngekwemisebenti nangekwelulwimi. S ...

Search UZSpace


Browse

My Account