UNIZULU Institutional Repository

Oorsaaklikheid en oorganklikheid in Afrikaans : `n kognitiewe benadering

Show simple item record

dc.contributor.advisor Klopper, R.M.
dc.contributor.author Zulu, Sylvia Phiwani
dc.date.accessioned 2010-06-22T06:30:23Z
dc.date.available 2010-06-22T06:30:23Z
dc.date.issued 2000
dc.identifier.other 252226
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10530/334
dc.description Proefskrif ingelewer vir the Graad Doktor in die Lettere en Wysbegeerte aan die Universiteit van Zululand. = Submitted in fulfillment for the Degree Doctor of Philosophy in the Department of Literature and Languages at the University of Zululand, 2000. en_US
dc.description.abstract Afr: In hierdie proefskrif doen ek verslag oor navorsing wat ek binne die raamwerk van die Kognitiewe Retoriek gedoen het oor die venvantskap tussen oorsaaklikheid en oorganklikheid in Afrikaans. Nadat ek die aard van oorsaaklikheid aan die hand van die jongste literatuur beskryfhet, het ek gewys hoe oorsaaklikheid saam met ander betekeniselemente soos beeldskemas, konseptuele melafore en semantiese rolle die grondslag vorm vir hoe die mens dink en praat oor die interaksies om hom wat hy oorganklike gebeure noem. = Engl: In this dissertation I am reporting the results of the research that I did within the framework of Cognitive Rhetoric regarding the relationship between causality and transitivity in Afrikaans. After describing the nature of causality based on the most recent literature in this regard, I demonstrate how causality, along with other elements of meaning such as image s enemas, conceptual metaphors and semantic roles form the basis of how humans think and-talk about the-interactions-around-them that they term transitive events. en_US
dc.description.sponsorship National Research Foundation en_US
dc.language.iso af en_US
dc.subject Afrikaans language en_US
dc.subject Cognitive rhetoric en_US
dc.subject Causality -- Afrikaans en_US
dc.subject Transitivity -- Afrikaans en_US
dc.subject Kognitiewe Retoriek en_US
dc.title Oorsaaklikheid en oorganklikheid in Afrikaans : `n kognitiewe benadering en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search UZSpace


Browse

My Account