UNIZULU Institutional Repository

Injula ngenjumbane eyethulwa ngu-J.C. Buthelezi emsebenzini osihloko sithi: Impi yabomdabu isethunjini

Show simple item record

dc.contributor.advisor Khumalo, Z.L.M.
dc.contributor.advisor Mthembu, M.Z.
dc.contributor.author Nyathikazi, Cebisile Penelope
dc.date.accessioned 2019-10-04T09:11:46Z
dc.date.available 2019-10-04T09:11:46Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10530/1855
dc.description Lwethulwa ukufeza izidingo zeziqu zobudokotela kwinzululwazi (Doctor of Philosophy) emnyangweni wezilimi zomdabu namasiko enyuvesi yaKwaZulu, 2017. en_US
dc.description.abstract Lolu cwaningo lubheka injula ngenjumbane eyethulwa ngu-J.C Buthelezi emsebenzini osihloko sithi: Impi YaboMdabu Isethunjini. Isahluko sokuqala sibeke isethulo socwaningo esihlelwe ngokulandela lezi zihlokwana: Isingeniso, intshisekelo yocwaningo, izinhloso zocwaningo, izindlela zokuqhuba ucwaningo, imiklamo yocwaningo, imibono yongoti, abazohlomula kulolu cwaningo, uhlaka lwezahluko kanye nesiphetho. Isahluko sesibili sibheka izinsizakuhlaziya kanye nemibono yongoti. Lezi zinsizakuhlaziya zibe yisisekelo ekuthululeni le njula yenjumbane ekule noveli kaShenge. Insizakuhlaziya eyasungulwa e-Afrika ibheka ukubaluleka kokuzazi kanye nokuzigabisa ngokuba ngumnsinsi wokuzimilela e-Afrika. Insizakuhlaziya ebhekela abesifazane idingide imibono mayelana namalungelo abesifazane kanti insizakuhlaziya eyasungulwa ngu-Karl Marx imelene nenqubo yobungxiwankulu. Kule nsizakuhlaziya u-Karl Marx umelene nokuxhashazwa kwabasebenzi ezimbonini. Isahluko sesithathu simayelana nokuhlaziywa kwenjula ekule noveli kaButhelezi. Sidingida kabanzi ngempucuko yaseNtshonalanga esizweni samaZulu. Indikimba kulesi sahluko ubandlululo lwabaMhlophe olwalubhekiswe kwabaNsundu. Kubhekwa ukuthi lolu bandlululo lwaba namiphi imithelela ekuhlelekeni kwemindeni yabaNsundu, ukuganana, ukukhuliswa kwezingane, imfundo kanye nenkolo. Isahluko sesine sibheka injula equkethwe ngamagama abalingiswa kule noveli. Kunenkolelo yokuthi iyamangalisa injula yomlando equkethwe emagameni esiNtu ezwenikazi lase-Afrika. Kulesi sahluko kuvezwa ubuchule bukaShenge ekwetheni amagama agqamisa umongo wale noveli okuwubandlululo kanye nomyalezo afisa ukuwudlulisela esizweni esiNsundu. Isahluko sesihlanu kulapho kusongwa khona ucwaningo. Kucutshungulwe kwahlaziywa imiphumela yocwaningo. Kuhlaluke obala injula yenjumbane eyethulwe nguButhelezi kule noveli. Kubuye kwenziwa izincomo ekulungiseni umonakalo owadalwa ubandlululo. Esiphethweni kugcizelelwe iqhaza elingabanjwa yizifundiswa zabaNsundu kule mpi yaboMdabu esethunjini. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher University of Zululand en_US
dc.subject Impi yabomdabu en_US
dc.subject J.C. Buthelezi en_US
dc.title Injula ngenjumbane eyethulwa ngu-J.C. Buthelezi emsebenzini osihloko sithi: Impi yabomdabu isethunjini en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search UZSpace


Browse

My Account