UNIZULU Institutional Repository

Browsing by Author "Thwala, David Pholile"

Browsing by Author "Thwala, David Pholile"

Sort by: Order: Results:

  • Thwala, David Pholile (2006)
    Lomsebenti ubuka kubaluleka, indzabuko nekusetjentiswa kwetaga tesiSwati. Kubukwa kunotsa kwelulwimi lokweyamele etageni njengemicambo yesive. Lulwimi IwesiSwati kuba lulwimi sibili ngetaga ngobe tingumgogodla walo. Sehluko ...

Search UZSpace

Browse

My Account